บานไม่รู้โรยสตรอเบอรี่

บานไม่รู้โรยสตรอเบอรี่

บานไมรู้โรย เป็นไม้ดอกเมืองร้อน ที่ปลูกกันทั่วไปตามริมรั้วและบริเวณบ้าน นอกจากนี้ยังนิยมนํามาใช้ในงานพิธีต่างๆ ทั้งแบบที่เป็นดอกไม้สด และแบบที่ทําเป็นดอกไม้แห้ง บานไม่รู้โรยนั้นมีหลายสีหลายพันธุ์ แต่พันธุ์ที่มีสีสันโดดเด่นจนต้องนำมาพูดถึงในวันนี้คือ พันธุ์สตรอเบอรี่ ซึ่งมีดอกสีแดงสดสะดุดตา เหมือนกับสีของลูกสตรอเบอรี่นั่นเอง การปลูกและดูแลรักษ วิธีปลูก โดยทั่วไปจะนิยมการเพาะเมล็ด เพราะเป็นวิธีที่ง่ายและสะดวกที่สุด แต่เนื่องจากเมล็ดบานไม่รู้โรยจะมีเปลือกหนาหุ้มอยู่ ดังนั้นจึงต้องนำมาแช่นํ้าก่อนเพาะประมาณ 3 ชั่วโมง เพื่อให้เปลือกหุ้มเมล็ดชุ่มน้ำ จากนั้นจึงนําไปเพาะในกระบะ โดยใช้วัสดุเพาะที่เป็นแกลบผสมทราย ในอัตรา 4 ต่อ 1 และรดนํ้าให้พอชุ่มทุกๆ วัน ประมาณ 1 สัปดาห์ เมล็ดจะเริ่มงอก จนเมื่อมีใบแตกออกมา จึงค่อยย้ายไปปลูกลงแปลง โดยให้มีระยะปลูกห่างกันประมาณต้นละ 1 ฟุต การดูแลรักษา บานไม่รู้โรย เป็นพืชที่ทนแล้งได้ดี จึงไม่จำเป็นต้องให้น้ำบ่อย โดยรดนํ้าแค่สัปดาห์ละครั้งก็เพียงพอ แต่หากปลูกในดินทรายก็อาจเพิ่มเป็นสัปดาห์ละ 2 ครั้ง ส่วนเวลาที่เหมาะในการรดนํ้าคือ ช่วงเวลาเช้า และหากต้องการให้ต้นไม้แตกกิ่งก้านออกมาเป็นจำนวนมาก ก็ให้ทำการเด็ดยอดเมื่อต้นสูงประมาณ 10 นิ้ว ซึ่งการแตกกิ่งก้านมาก ก็จะช่วยเพิ่มปริมาณดอกให้ออกมากตามไปด้วย โรคและแมลงศัตรูพืช โรคที่พบได้ในต้นบานไม่รู้โรย […]